prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek Head of the group
hanzalek [at] fel [dot] cvut [dot] cz +420 22435 5708 Address: G-204a